Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Polina
1730 c4d6 500
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viausunto usunto
Polina
0202 ac20 500
Reposted fromfungi fungi viaPolinda Polinda
Polina
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viabakteria bakteria
Polina
0136 f357
Reposted fromrol rol viaMerrry98 Merrry98
6023 bd20
Reposted fromirmelin irmelin viaMerrry98 Merrry98
Polina
0103 0a03
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viamacielsonator macielsonator
Polina
Polina
Polina
1627 3cdd 500
Reposted fromministerium ministerium viaBiesBerenice BiesBerenice
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viaRastaPrincess RastaPrincess
Polina
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels vialaluna laluna
Polina
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viaweruskowa weruskowa
Polina
6129 dcf7
Reposted fromtfu tfu viaRastaPrincess RastaPrincess
Polina
This GIF has won the internet.
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viairmelin irmelin
Polina
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viairmelin irmelin
Polina
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viamessinhead messinhead
Polina
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viairmelin irmelin
Polina
1538 6e31
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl