Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Polina
0050 8c92
Reposted fromffelicity ffelicity viamyceline myceline
Polina
Reposted frommarysia marysia viamyceline myceline
Polina
9539 fad0
Reposted fromAstalka Astalka viamyceline myceline
Polina
5308 be4f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamyceline myceline
Polina
6065 2436
Reposted fromlaters laters viahysteria2211 hysteria2211
Polina
"Time to go home!"
Reposted fromcats cats viasatyra satyra
Polina
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viamessinhead messinhead
Polina
Polina
8032 9b52 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadidlirnik didlirnik
Polina
2254 bb02 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
Polina
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viairmelin irmelin
Polina
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viairmelin irmelin
Polina
5330 e8e5 500
mistrzostwo! :D
Polina
0417 7c46
Polina
Polina
3676 36f6
Gaspar Noe Love (2015)
Polina
Nie przejmuj się, że w dniu Walentynek nie masz swojej Walentynki. W światowy dzień AIDS większość ludzi też nie ma AIDS.
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Polina
7811 a3ad
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Polina
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl