Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viairmelin irmelin
Polina
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viairmelin irmelin
Polina
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viamessinhead messinhead
Polina
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viairmelin irmelin
Polina
1538 6e31
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
Polina
8153 6edc
Reposted fromsosna sosna viablackmoth7 blackmoth7
Polina
2315 38b8
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viairmelin irmelin
Polina
Polina
9784 ff0f
Reposted fromwazelina wazelina viamyceline myceline
Polina
Reposted fromjasminum jasminum viairmelin irmelin
Polina
8549 799a
Polina
3667 f063
Reposted fromsectum-sempra sectum-sempra viamyceline myceline
Polina
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
Polina
4433 2ecd 500
Reposted frommahidevran mahidevran viaClary Clary
Polina
1703 df02
Reposted fromcarea carea viamyceline myceline
Polina
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viamyceline myceline
Polina
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viakostkaczekolady kostkaczekolady
Polina
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaguniaaaaaa guniaaaaaa
Polina
4999 202d 500
Reposted fromcontroversial controversial viaguniaaaaaa guniaaaaaa
8032 9b52 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaguniaaaaaa guniaaaaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl