Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Polina
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Polina
4600 8ef1 500
Flicka_Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viasatyra satyra
Polina
3116 544e 500
Reposted fromfau fau viapsychedelix psychedelix
Polina
Polina
0284 e174
Reposted fromrubinek rubinek viamessinhead messinhead
Polina
Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść – przeciwieństwem miłości jest obojętność.
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Polina
9824 69aa
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viamessinhead messinhead
Polina
2741 5d7c 500
Reposted fromspokodama spokodama viamessinhead messinhead
Polina
2740 64cf 500
Reposted fromspokodama spokodama viamessinhead messinhead
Polina
I Vitelloni (1953)
Reposted fromHanoi Hanoi viamessinhead messinhead
Polina
2810 dbea 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapsychedelix psychedelix
Polina
1201 91e0
Reposted fromxalchemic xalchemic viapsychedelix psychedelix
Polina
Polina
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viapsychedelix psychedelix
Polina
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viamessinhead messinhead
Polina
9061 e2fb
Reposted frompiehus piehus viamessinhead messinhead
Polina
0906 02c1 500
Polina
2861 f78a 500
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viamessinhead messinhead
Polina
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl